Server คือ

Server คือ  เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหลักในระบบเครือข่าย ทำหน้าที่เป็นตัวคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่มาเชื่อมต่อให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน และ ยังมีหน้าที่จัดการดูแลคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆอีกด้วย ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องไหน ขอใช้อุปกรณ์อะไร โปรแกรมอะไร ต้องการแฟ้มข้อมูลไหน เพื่อจะได้จัดสรร ส่งต่อไปยังระบบ server ให้เป็นอันเดียวกัน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของข้อมูลนั้นๆ

Server ทำหน้าที่อะไร

Server ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายที่มีลูกข่าย เมื่อมีผู้ใช้งานใช้บริการ Server เครื่อง Server จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในเครื่องเพื่อให้บริการในทันที ซึ่งบริการของ Server นั้นมีหลากหลายอย่างด้วยกัน โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 หน้าที่หลักๆ

  • Web Server เป็นโปรแกรมที่มีหน้าที่ให้บริการด้านจัดการเว็บไซต์
  • Mail Server เป็นโปรแกรมที่มีหน้าที่ให้บริการด้าน E-Mail
  • DNS Server เป็นโปรแกรมที่มีหน้าที่ให้บริการด้านโดเมนเนมที่จะค่อยเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ที่เราต้องการให้เป็น IP Address
  • Database Server เป็นโปรแกรมที่มีหน้าที่ให้บริการด้านการจัดการดูแลข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์