1 กรอก Username Password แล้วกดปุ่ม Log In ครับ

2 กดปุ่มล็อกอินแล้วจะขึ้นหน้า dashboard แล้วกดรูปคล้ายๆปลักไฟดังรูป

3 เข้าสู้หน้า Plugins ให้กด add new

4 ถ้าเราต้องการ หาปลักอินมาลง ให้คลิกตรงช่อง Search piugins…  พอได้ปลักอินที่ต้องก็กดปุ่ม Install Now

5 พอ Install Now แล้วถ้าปลักอินลงเสร็จปุ่ม Install Now จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม Activate ดังรุปแล้วกดปุ่ม Activate

6  พอกดปุ่ม Activate แล้วขึ้นหน้าปลักอินมา ปลักอินที่เราลงจะขึ้นมาดังรูปแล้ว