ระบบป้องกันมัลแวร์สำหรับองค์กรในรูปแบบ Cloud Computing บริหารจัดการผ่าน Web Browser เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ใดๆเพิ่ม ควบคุมลูกข่ายทุกสาขาผ่านศูนย์กลางได้จากทุกที่ทุกเวลา ด้วยระบบป้องกันมัลแวร์และ Firewall HIPS ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด และมาพร้อมกับบริการหลังการขายแบบ Proactive ช่วยลดงานให้กับเจ้าหน้าที่ IT ในองค์กร

Panda Endpoint Protection (Entry)

ปกป้องจาก Malware ทุกประเภท ไม่หน่วงเครื่อง

– ไม่ต้องติดตั้ง  server
– ไม่ต้องมีพื้นฐาน  IT
– ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิค
– บริหารจัดการทุกเครื่องผ่านทาง web console ควบคุมลูกข่ายทุกสาขาทุกที่ทุกเวลา
– firewall แบบ IPS ที่ระดับ endpoint ช่วยลด traffic ในระบบเครือข่าย
– บล็อคกำรเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น USB Keys, webcam, cd/dvd drives, smartphone และอื่น ๆ
– ติดตั้งได ้หลายช่องทำง เช่น ส่ง download link ทางอีเมล์, ใช ้distribution tool หรือผ่าน third party tool
– ระบบให้บริการโดย Microsoft Azure และดูแลโดย Panda Security
– อัพเดทฐานข้อมูลไม่เกิน bandwidth internet

Panda Endpoint Protection Plus (Advanced)

เพิ่มเติมจากรุ่น Endpoint Protection ดังนี้

– บล็อคเว็บไซต์ในช่วงเวลาที่กำหนด ควบคุมการใช ้งานของลูกข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่อาจแฝงเข้ามา
– ลดควำมเสี่ยงของ exchange servers ด้วยระบบ content filter ป้องกัน spam mail และการล่อลวงต่าง ๆ