• Remote Support ในกรณีที่คุณไม่สามารถยกเครื่องมาที่้เราได้
  • On Site Service ในกรณีที่คุณไม่สามารถเชื่อมอินเตอร์เน็ตได้

คุณเพียงแค่โทรหาเรา ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียง400บาท/ครั้ง เท่านั้น